Cirkulární ekonomika ve stavebnictví

Strategicky se koncept výroby betonu z recyklovaného kameniva opírá o snižující se dostupnost přírodního kameniva do betonu. Zdroje přírodního kameniva jsou omezeny a jeho cena stále stoupá a bude stoupat i nadále. Využití recyklovaného kameniva a snížení těžby přírodního kameniva je tedy nezbytné pro zachování trvalé udržitelnosti na zemi.

Dalším důvodem proč je naše řešení tak výhodné je to, že odpadová legislativa Evropské Unie se neustále zpřísňuje a vyžaduje další zvyšování podílu recyklace stavebních odpadů a minimalizaci skládek.

Nabízíme řešení, jak účelně zpracovat stavební odpad vznikající při demolici starých budov. Beton vyrobený z takto získaného recyklovaného kameniva ze stavební suti má srovnatelné či ještě lepší parametry, jako má beton vyrobený z přírodního kameniva. Přinášíme tak řešení šetrné k přírodě a zcela v souladu s principy Cirkulární ekonomiky.

Recyklované kamenivo se vyrábí drcením a tříděním z inertního stavebního odpadu a to jak betonového, tak cihelného nebo směsného. Recyklované kamenivo se vyznačuje určitými parametry, zejména svou čistotou a předepsanou křivkou zrnitosti, aby mohlo být použito k výrobě recyklovaného betonu. Z tohoto kameniva umíme, za pomoci speciálních přísad a příměsí a specifického výrobního postupu, umíchat beton pevnostních tříd C12/15 až C25/30.

Beton z recyklovaného kameniva má lepší tepelně izolační vlastnosti, má nižší objemovou hmotnost a výrobní náklady jsou až o 20% nižší než je tomu u betonu z přírodního kameniva.

Firmám, které provozují recyklační dvory nebo betonárny, nabízíme rozšíření jejich podnikatelské činnosti o výrobu betonu ze 100% recyklovaného kameniva, získaného recyklací vykoupeného stavebního odpadu. Na základě licenční smlouvy jim poskytneme potřebné know-how a receptury pro výrobu betonu ze 100% recyklovaného kameniva a s tím spojenou plnou podporu a poradenství. Na základě jejich specifických požadavků jsme pro ně schopni připravit řešení na míru.