Recyklujte s RED BETON

Unikátní inovativnost našeho konceptu je postavena na komplexním zpracování stavebně demoličního odpadu a opírá se o snižující se dostupnost přírodního kameniva. Využitím stavebních odpadů snižujeme potřebu skládkování odpadu a současně těžby přírodního kameniva. Dokážeme nahradit až 100% přírodního kameniva v betonech. Vracíme do oběhu cennou surovinu a na principech udržitelnosti tak chráníme přírodní zdroje na zemi. Tím je současně snižována uhlíková stopa a naplňujeme cíle národní i evropské odpadové legislativy.

Firmám, které provozují recyklační dvory, betonárnám, nebo i stavebním společnostem, na základě licenční smlouvy poskytneme potřebné know-how a unikátní receptury pro výrobu betonů z recyklovaného kameniva. Provádíme plnou podporu a poradenství při realizaci projektu a výrobě v daných podmínkách uživatele.

Technologie

Umíme zpracovat a využít stavební odpad vznikající při demolici starých budov a brownfieldů na recyklované kamenivo, ze kterého lze vyrobit kvalitní beton a další výrobky. Vyrobené recyklované kamenivo se vyznačuje určitými parametry, zejména svou čistotou a předepsanou křivkou zrnitosti, aby mohlo být použito k výrobě betonu. Z tohoto recyklovaného kameniva umíme již dnes za pomoci speciálních přísad a příměsí, a specifického výrobního postupu vyrobit betony pevnostních tříd C12/15 až C25/30. Přitom má takto vyrobený beton lepší tepelně izolační vlastnosti, nižší objemovou hmotnost a výrobní náklady jsou až o 20% nižší než je tomu u betonu z přírodního kameniva.

Udržitelnost

Využíváním našeho řešení dochází k významné úspoře neobnovitelných zdrojů přírodního kameniva, a eliminujeme skládkování stavebního odpadu a snižujeme emise skleníkových plynů. Dokážeme z odpadu vyrobit kvalitní surovinu a nahradit až 100% přírodního kameniva v betonech.

Ochrana klimatu

Snižujeme uhlíkovou stopu spojenou s těžbou, výrobou a přepravou kameniva, přepravou betonu a výrobků z betonu a vlastní výrobou betonu na betonárně. S naší technologií výroby recyklovaného kameniva uspoříte až 15% přepravních nákladů. Při nahrazení pouhých 10% roční produkce výroby betonu v ČR to lze přepočítat v úsporu ve výši 34,4kg CO2/t betonu. Celkem tak lze snížit uhlíkovou stopu v ČR o více než 34.400.000kg CO2 za rok.

Ekonomika

Naše řešení přináší možnost rozšíření podnikatelské činnosti o výrobu betonu a výrobků z tohoto betonu z kameniva získaného recyklací stavebně demoličního odpadu. Na jedné straně se zbaví stavebního odpadu, za jehož ukládku se musí platit a v blízké budoucnosti nebude možné stavební odpad skládkovat. Na straně druhé tento odpad přemění na surovinu, ze které následně vyrobí beton případně výrobky z tohoto betonu, tedy produkt s vysokou přidanou hodnotou. Beton vyrobený z recyklovaného kameniva je levnější a ekonomicky výhodnější, tím si jeho výrobce zajistí vyšší konkurenceschopnost a rozšíří nabídku služeb a výrobků.

Cirkulární princip

Demolice, zpracování, výroba, využití stavebního odpadu, výroba stavebních hmot, výstavba, budoucí demolice. Celý proces je zcela v souladu se zásadami Cirkulární ekonomiky. Navíc pomůže v rámci plnění zpřísňujících se požadavků na „Green public procurement“ v rámci EU. Náš produkt má přidanou hodnotu nejen pro firmy, které využijí nabízené řešení ve své podnikatelské činnosti, ale také pro jejich zákazníky. Stavebníci šetří náklady na stavbu a získají beton, který je lehčí a má lepší tepelně izolační vlastnosti, je ekologičtější. Developeři a investoři snáze splní požadavky na ekologickou certifikaci budov Levels, LEED, BREEAM, WELL, nebo v rámci reportingu ESG.